• Darmowa dostawa od 109 zł
  • 100 dni na zwrot
  • Zyski dla stałych klientów
  • Zniżki do 90%
  • Darmowe kursy

Regulamin Karty podarunkowej pasart.pl

z dnia 17 grudnia 2014 r.

I. Definicje

 
1. Wydawca – Maximus Maciej Krauze, ul Kopanina 54/56, 60-105 Poznań, NIP: 7642140060
2. Sklep – pasart.pl
3. Karta podarunkowa pasart.pl – elektroniczny bon towarowy z unikatowym kodem, uprawniający Użytkownika do nabycia na jej podstawie Towarów oferowanych w Sklepie pasart.pl na produkty wysyłane przez pasart.
4. Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę podarunkową pasart.pl w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych,
5. Użytkownik – osoba każdorazowo dysponująca Kartą podarunkową pasart.pl;
6. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w  sklepie pasart.pl i wysyłane przez pasart.
 
 
II. Warunki ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty podarunkowej pasart.pl.
2. Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty podarunkowej pasart.pl, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty podarunkowej pasart.pl i do przyjmowania jej do realizacji w sklepie Wydawcy. Przekazanie Nabywcy Karty podarunkowej pasart.pl może być dokonane po zakupie karty w sklepie Wydawcy i wysyłkę przez Wydawcę na wskazany adres, lub jako plik PDF na wskazany adres e-mail. 
3. Karta podarunkowa pasart.pl nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
4. Karta podarunkowa pasart.pl nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.
5. Karta podarunkowa pasart.pl łączy się z promocją na darmową wysyłkę na terenie RP oraz przecenami realizowanymi przez Wydawcę. Karty podarunkowe o wartości 100zł i 150zł są premiowane darmową wysyłką na terenie RP. W przypadku karty o wartości 50zł, zamawiający kartę, jak i produkty ponosi koszty wysyłki.
6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty podarunkowej pasart.pl  po jej przekazaniu Nabywcy.
 
 
III. Zasady korzystania z Karty podarunkowej pasart.pl
 

1. Realizacja transakcji odbywa się przez  dokonanie zakupu w sklepie pasart.pl, co oznacza zamknięcie koszyka (utworzenie zamówienia) oraz przysłanie kodu z karty na adres sklep@pasart.pl lub wpisanie kodu  w podsumowaniu zamówienia w okienku „Wiadomość do sprzedającego”.
2. Karta podarunkowa pasart.pl jest jednorazowa. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty podarunkowej pasart.pl.
3. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty podarunkowej pasart.pl Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny przez przelew bankowy lub szybkie płatności on-line.
4. W przypadku technicznych problemów z realizacją kodu, należy skontaktować się z wydawcą pod adresem sklep@pasart.pl.

IV. Rodzaj i aktywacja Kart podarunkowych pasart.pl

1. Karty podarunkowe pasart.pl są kartami, których może skorzystać dowolna osoba.
2. Aktywacja Karty podarunkowej pasart.pl następuje z chwilą wydania Nabywcy Karty przez Wydawcę.
3. Karta podarunkowa pasart.pl jest ważna i aktywna bezterminowo.
4. Wartość nominalna Karty podarunkowej pasart.pl może wynosić 50zł, 100zł lub 150zł.

V. Rozliczenia i reklamacje Kart podarunkowych pasart.pl

1. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty podarunkowej pasart.pl w Sklepie Wydawcy będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
2. Reklamacje mogą być składane na adres sklep@pasart.pl.
3. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.

VI. Zwrot Towarów
 
1. W przypadku skorzystania przez klienta Wydawcy z przyznanego mu odrębnie przez Wydawcę uprawnienia do zwrotu pełnowartościowych, nie noszących śladów użytkowania Towarów nabytych w Sklepie Wydawcy  zwracane Towary zostaną wymienione na inne Towary wartości nominalnej stanowiącej równowartość ceny uiszczonej przez klienta za zwracany Towar.

VII. Postanowienia końcowe
 
1. Nabywca przed otrzymaniem Karty podarunkowej pasart.pl otrzymuje niniejszy Regulamin. Nabywca poprzez przyjęcie Karty podarunkowej pasart.pl oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Użytkownik Karty podarunkowej pasart.pl, jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że: Karta może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie Wydawcy, Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne, ważność Karty jest bezterminowa, a także o możliwości zapoznania się z Regulaminem pod adresem www.pasart.pl. Każdy Użytkownik nie będący Nabywcą poprzez przyjęcie Karty podarunkowej pasart.pl oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. 
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Treść niniejszego Regulaminu przekazywana jest Nabywcy wraz z Kartą podarunkową pasart.pl, a ponadto jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.pasart.pl. Wydawca ma obowiązek przekazania Użytkownikowi, na każde jego żądanie, Regulaminu w formie pisemnej.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty podarunkowej pasart.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego . Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu stronie internetowej www.pasart.pl
5. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart podarunkowych pasart.pl wydanych do dnia zmiany Regulaminu.