Regulamin konkursu "Moja biżuteria na wakacjach"

 

Regulamin konkursu "Moja biżuteria na wakacjach"

1.Organizatorem Konkursu jest firma Maximus Maciej Krauze z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kopanina 54/56,  identyfikującą się numerem NIP: 764 214 00 60 (dalej „Organizator”).
2.Fundatorem nagród jest firma Maximus Maciej Krauze z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kopanina 54/56,  identyfikującą się numerem NIP: 764 214 00 60; (dalej: „Fundator”).
3.Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
4.Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
5.Konkurs trwa od 25.07.2016 od godziny 00:01 do 31.08.2016 do godziny 23:59 czasu polskiego.
6.Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
7.Warunki i przebieg konkursu:
- Uczestnik musi być fanem pasartpl na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/pasartpl/ oraz dodać na tablicy profilu pasartpl zdjęcie biżuterii wykonanej z wykorzystaniem produktów ze sklepu http://www.pasart.pl w tematyce „Moja biżuteria na wakacjach”, do zdjęcia dodać w podpisie hashtag (tzn. znacznik poprzedzony #) #wakacjepasart oraz #pasart
- Uczestnik może także zostać followersem @pasart_pl na portalu społecznościowym instagram.com, pod linkiem https://www.instagram.com/pasart_pl/ , dodać na swój profil zdjęcie biżuterii wykonanej z wykorzystaniem produktów ze sklepu http://www.pasart.pl w tematyce „Moja biżuteria na wakacjach”, do zdjęcia dodać w podpisie hashtag (tzn. znacznik poprzedzony #) #wakacjepasart #pasart oraz otagować (tzn. oznaczyć w treści) @pasartpl. 
- Uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż 1 zdjęcie.
8.Zdjęcia należy opublikować na swoim profilu na Facebooku i opcjonalnie na Instagramie, dodając hashtag (znacznik poprzedzony #) #wakacjepasart oraz #pasart
9.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
10.Nagrodą w konkursie jest cyfrowy aparat fotograficzny o wartości 700zł. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
11.Wyniki zostaną ogłoszone 05.09.2016r. w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie https://www.facebook.com/pasartpl/  oraz https://www.instagram.com/pasart_pl/
12.Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 10 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej z adresem mailowym oraz adresem korespondencyjnym bezpośrednio przez stronę Facebook. Wysyłka nagrody odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wydania Nagrody.
13.Dodatkowo w przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 10 dni od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: konkurs@pasart.pl skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.
14.W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt.11 powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i dana Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa. 
15.Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która zostanie przekazana Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa.
16.Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy Konkursu w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez danego zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w pkt. 12 powyżej.
17.Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłanienia zwycięzcy oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
18.Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
19.Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
20.Organizator zastrzega prawo do wykorzystania zdjęć do promocji marki pasart.pl oraz do komercyjnego wykorzystania zdjęć na stronie htttp://www.pasart.pl. Każde ze zdjęć będzie podpisane danymi autora zdjęcia widocznymi w profilu Facebook lub Instagram.
21.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
22.Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
23.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
24.Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
25.Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
26.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do  właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.